MR & GMR

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel  vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd. 

Taken MR

De MR heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de communicatie tussen directie, leerkrachten en ouders. Daarnaast is het de taak van de MR om het beleid van de school positief kritisch te volgen. De MR mag alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. Om dit goed te kunnen doen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de MR en de directie over de gang van zaken op school. Officiële bevoegdheden van de MR zijn de volgende:

• Recht op overleg, initiatief en informatie

De MR mag alle zaken die met school te maken hebben bespreken en daarover initiatiefvoorstellen doen (de directie is overigens niet verplicht om deze uit te voeren). Tevens moet de directie de MR tijdig alle informatie geven die ze nodig heeft om goed te functioneren en om een goede gesprekspartner van de directie te zijn. De wet noemt een aantal onderwerpen waarover het bestuur de MR in ieder geval jaarlijks moet informeren (zoals de begroting).

• Adviesrecht

De directie moet voorgenomen belangrijke besluiten voor advies voorleggen aan de MR en moet op elk advies een serieuze reactie geven. Niet elk advies is bindend, dit geldt alleen bij beslissingen met instemmingsrecht (bij adviesrecht gaat het bijvoorbeeld om de aanstelling van personeel of het beleid voor onderhoud en huisvesting).

• Instemmingsrecht

Bij bijvoorbeeld wijzigingen van het leerplan en onderwijskundige doelstellingen van de school heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig. Dit instemmingsrecht is bindend; zonder de instemming van de MR mag een besluit niet worden uitgevoerd.

GMR

De Schakel wordt in de GMR vertegenwoordigd door een teamlid en een ouderlid uit de MR. Samen met de vertegenwoordigers van de andere scholen van de stichting worden in de GMR zaken besproken die voor alle scholen gelden. Via het reglement van de GMR is geregeld voor welke zaken de GMR adviesrecht heeft en voor welke zaken instemmingsrecht.

De MR op De Schakel

Op De Schakel hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR. Er wordt zes à zeven keer per jaar vergaderd waarbij de directie regelmatig wordt uitgenodigd om te vertellen over de ontwikkelingen van de school.
U kunt de MR van onze school per mail bereiken: schmr@veluwseonderwijsgroep.nl

 

Notulen, reglementen en statuten MR

Medezeggenschapsreglement MR SKPOOV

Medezeggenschapsstatuut SKPOOV

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map