Algemeen

Op onze school staan wij voor het behalen van optimale resultaten in een kindvriendelijke omgeving. De Schakel is een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders graag zijn. Wij streven naar uitdagend onderwijs en eigenaarschap van het eigen leerproces.

Organisatie

De school is zo georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaar de basisschool kunnen doorlopen. Kleuters die in oktober, november en december geboren zijn, stromen in principe aan het eind van het schooljaar waarin ze zijn ingestroomd door naar het 2e leerjaar. Elke jaargroep heeft zijn eigen leerstofinhoud.

De leerstof sluit jaar op jaar aan. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren, maar wel een eigen leerlijn kunnen volgen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het overdoen van een klas in het belang van het kind wordt overwogen. Een dergelijk besluit wordt genomen in overleg tussen ouders, groepsleerkracht(en), intern begeleider en directie.

Op beide locaties zijn alle groepen aanwezig. We werken op De Schakel in jaargroepen: kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. In de lokalen zitten de leerlingen in groepjes samen, zodat ze leren samenwerken en elkaar helpen. Binnen het lesprogramma is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Kinderen die moeite hebben met de stof of juist een extra uitdaging nodig hebben, krijgen in de eigen groep een aangepast programma.

Onderbouw

In de groepen 1 en 2 werken we met een totaalprogramma. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de totale ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denkvermogen en taalvaardigheid tot creativiteit en persoonlijkheid.

Met dit programma kiest De Schakel voor een brede, gestructureerde aanpak. Dat biedt kinderen een gevoel van veiligheid, waardoor ze makkelijker komen tot spel en daardoor tot ontwikkeling. De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk. Daarom geven we informatiebrieven uit met daarin bijvoorbeeld informatie over projecten en materialen die de kinderen mee mogen nemen.

Om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen, observeren we de kinderen. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zullen wij die in de groep waarin het kind zit aanbieden.

Reggio Emilia

In de groepen 1 en 2 werken we met elementen uit het onderwijsconcept Reggio Emilia. Zelfredzaamheid is een kernwoord en de manier van communiceren met en tussen kinderen staat centraal. Kinderen hebben allemaal hun talenten en de drang om dingen te onderzoeken. De nadruk ligt op wat kinderen kunnen, niet op wat kinderen niet kunnen, en op het zich eigen maken van een kritische, onderzoekende houding. Leerkrachten richten zich op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van hun leerlingen. Dit onderwijsconcept leidt uiteindelijk niet alleen tot initiatiefrijke kinderen maar ook tot betere leerresultaten.

Spelend leren

In de kleuterjaren staat spelend leren centraal. Daarbij maken we gebruik van de methode Schatkist, een allesomvattende methode die aansluit op Veilig Leren Lezen, de leesmethode in groep 3. Schatkist werkt volgens 16 ankers die afgestemd zijn op het ritme van het jaar en de belevingswereld van de kinderen. Zo behandelen we onderwerpen als de seizoenen, dierendag, Sinterklaas en Kerstmis, maar ook thema’s die kinderen zelf voorstellen, zoals het krijgen van een broertje of zusje. Pompom is de centrale hoofdfiguur bij Schatkist. Hij is het vriendje van de kinderen en met hem beleven ze tijdens het hele anker allerlei avonturen.

Midden- en bovenbouw

De overgang van groep 2 naar 3 is voor een aantal kinderen een grote stap. We proberen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo start bijvoorbeeld ook in groep 3 de dag met een spelinloop en werken de kinderen op gezette tijden met het planbord. In groep 3 maakt het spelen langzaamaan plaats voor het leren. Het aanvankelijk lezen, leren rekenen en schrijven staan meer centraal, aangevuld met wereldoriënterende vakken. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan expressievakken.

Taalonderwijs

Het taalonderwijs is onder andere gericht op het uitbreiden van de woordenschat, foutloos leren schrijven, zinsontleding en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Leesonderwijs

Het leesonderwijs bestaat uit de volgende vormen: technisch lezen (snel en foutloos kunnen lezen van een tekst), begrijpend lezen (teksten leren begrijpen) en leesbeleving (bevorderen van het leesplezier).

Schrijfonderwijs

Behalve dat we leerlingen leren duidelijk te schrijven, is er binnen het schrijfonderwijs ook veel aandacht voor de verschillende schrijfstijlen.

Rekenonderwijs

Binnen het rekenonderwijs leren leerlingen omgaan met getallen en leren ze omgaan met verschillende rekenkundige oplossingen. Uitgangspunten bij het rekenen zijn vaak herkenbare praktijksituaties.

Studievaardigheden

Met studievaardigheden wordt leerlingen aangeleerd hoe je teksten, schema’s, tabellen, grafieken en kaarten leest en kan toepassen. Ook leren de leerlingen informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek te gebruiken.

Wereldoriënterende vakken

Voor het kind de basisschool bezoekt, wordt de belevingswereld opgebouwd uit allerlei gebeurtenissen. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek en verkeer gaan daar dieper op in. Voor deze vakken gebruiken wij de methode Blink Wereld, een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en ontdekken.
Met Blink Wereld bieden wij wereldoriëntatie aan op een geïntegreerde en meer vrije manier. De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven, maar komen tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan de les/het thema en daarbij maken ze gebruik van alle informatiebronnen die in de school (digitaal) beschikbaar zijn.

Verkeer

Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het verkeer op een veilige manier kunnen bewegen. Hiervoor beschikken wij over lesmateriaal en organiseren we speciale verkeersprojecten. In groep 7 doen de kinderen een praktisch en theoretisch verkeersexamen. Ook houden wij in de eerste helft van het schooljaar, in samenwerking met de verkeersouders, een fietscontrole.

Expressievakken

Wij vinden het vooral belangrijk leerlingen het vertrouwen te geven om zich op verschillende manieren uit te drukken en te leren genieten van kunst en cultuur. Er is in het reguliere lesprogramma ook tijd ingeruimd voor beeldende vorming. Er worden in dit verband o.a. excursies georganiseerd. Er vinden in alle groepen verschillende optredens plaats. Ouders kunnen hierbij uitgenodigd worden.

Bewegingsonderwijs

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen. Wij vinden het belangrijk om het bewegen bij kinderen te stimuleren. Wij willen leerlingen laten ervaren dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is. Eén keer per week krijgen de leerlingen een uur gymnastiek in de gymzaal en één keer per week gaan de kinderen naar buiten voor een buitengymles.  De leerlingen dragen een korte broek en een T-shirt of een gympakje in de gymzaal. Voor de gymles buiten dragen de kinderen sportkleding, rekening houdend met het weer. In verband met de veiligheid en de hygiëne, vinden we het belangrijk dat de kinderen gymschoenen dragen met een goed profiel.

Speellokaal

Jonge kinderen hebben een grote bewegingsdrang. Op locatie Rederijkershoeve beschikken we voor de kleuters over een speellokaal met alle voorzieningen die kleuters nodig hebben om optimaal te kunnen spelen en bewegen, om te klimmen en te klauteren. De kleuters op locatie Muntersdonk krijgen gymles in de gymzaal.

Catecheselessen

Onderwijs op het gebied van godsdienst vindt binnen onze school plaats op verschillende momenten. Tijdens de catecheselessen leren kinderen over het christendom en andere geestelijke stromingen en jaarlijks wordt voor de leerlingen een aantal vieringen georganiseerd.

Burgerschap en integratie

Bij actief burgerschap gaat het onderwijs ervan uit dat leerlingen opgroeien in een veelzijdige samenleving. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale integratie. Het is erop gericht dat leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Op verschillende manieren wordt er aandacht besteed aan burgerschap. U kunt hierbij denken aan staatsinrichting, hoe deze in Nederland is geregeld en wat de rol van de burgers is tijdens de verkiezingen. Ook worden er verschillende religies besproken. We leren de kinderen zich te gedragen met respect voor algemene waarden en normen en respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen. Ten slotte leren we kinderen respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map