Algemeen

Op onze school staan wij voor het behalen van optimale resultaten in een kindvriendelijke omgeving. De Schakel is een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders graag zijn. Wij streven naar uitdagend onderwijs en eigenaarschap van het eigen leerproces.

Organisatie

De school is zo georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaar de basisschool kunnen doorlopen. Kleuters die in oktober, november en december geboren zijn, stromen in principe aan het eind van het schooljaar waarin ze zijn ingestroomd door naar het tweede leerjaar. Elke jaargroep heeft zijn eigen leerstofinhoud.

De leerstof sluit jaar op jaar aan. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren, maar wel een eigen leerlijn kunnen volgen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het overdoen van een klas in het belang van het kind wordt overwogen. Een dergelijk besluit wordt genomen in overleg tussen ouders, groepsleerkracht(en), intern begeleider en directie.

Op beide locaties zijn alle groepen aanwezig. We werken op De Schakel in jaargroepen: kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. In de lokalen zitten de leerlingen in groepjes samen, zodat ze leren samenwerken en elkaar helpen. Binnen het lesprogramma is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Kinderen die moeite hebben met de stof of juist extra uitdaging nodig hebben, krijgen in de eigen groep een aangepast programma.

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school heeft een onderwijsaanbod dat past bij de wettelijke voorschriften.

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen niet dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat ‘op maat’: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.

Onderbouw

In de groepen 1 en 2 werken we met een totaalprogramma. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de totale ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denkvermogen en taalvaardigheid tot creativiteit en persoonlijkheid.

Met dit programma kiest De Schakel voor een brede, gestructureerde aanpak. Dat biedt kinderen een gevoel van veiligheid, waardoor ze makkelijker komen tot spel en daardoor tot ontwikkeling. De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk. Daarom geven we informatiebrieven uit met daarin bijvoorbeeld informatie over projecten en materialen die de kinderen mee mogen nemen.

Om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen, observeren we de kinderen. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zullen wij die in de groep waarin het kind zit aanbieden.

Spelend leren

Jonge kinderen leren als ze spelen. Door spel ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen zij zich in de volle breedte. Bij spel zijn kinderen handelend en onderzoekend bezig, ze spelen samen, bedenken creatieve oplossingen en overleggen met elkaar. Kortom: via spel leren kinderen vaardigheden die passen in het onderwijs in de 21e eeuw. Vanuit de verbondenheid van het spel worden kinderen bij elkaar betrokken en kunnen ze het spel verdiepen en verrijken, ook als het gaat om lezen, taal en rekenen. Spelen en leren: een mooie combinatie.

In de kleuterjaren staat spelend leren centraal. Daarbij maken we gebruik van de methode Schatkist, een allesomvattende methode die aansluit op de leesmethode in groep 3. Schatkist werkt volgens 16 ankers die afgestemd zijn op het ritme van het jaar en de belevingswereld van de kinderen. Zo behandelen we onderwerpen als de seizoenen, dierendag, Sinterklaas en Kerstmis, maar ook thema’s die kinderen zelf voorstellen, zoals het krijgen van een broertje of zusje. Pompom is de centrale hoofdfiguur bij Schatkist. Hij is het vriendje van de kinderen en met hem beleven ze tijdens het hele anker allerlei avonturen.

Reggio Emilia

In de groepen 1 en 2 werken we met elementen uit het onderwijsconcept Reggio Emilia. Zelfredzaamheid is een kernwoord en de manier van communiceren met en tussen kinderen staat centraal. Kinderen hebben allemaal hun talenten en de drang om dingen te onderzoeken. De nadruk ligt op wat kinderen kunnen, niet op wat kinderen niet kunnen, en op het zich eigen maken van een kritische, onderzoekende houding. Leerkrachten richten zich op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van hun leerlingen. Dit onderwijsconcept leidt uiteindelijk niet alleen tot initiatiefrijke kinderen maar ook tot betere leerresultaten.

Midden- en bovenbouw

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor een aantal kinderen een grote stap. We proberen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo start bijvoorbeeld ook in groep 3 de dag met een spelinloop en werken de kinderen op gezette tijden met het planbord. In groep 3 maakt het spelen langzaamaan plaats voor het leren. Het aanvankelijk lezen, leren rekenen en schrijven staan meer centraal, aangevuld met wereldoriënterende vakken. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan expressievakken.

Taal en leesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen, is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daar waar nodig (als de leerling- en onderwijsvolgsysteem-gegevens daar aanleiding toe geven) zetten we extra taal-/leesonderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal-/leesonderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren).
Het taalonderwijs is onder andere gericht op het uitbreiden van de woordenschat, foutloos leren schrijven, zinsontleding en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Het leesonderwijs bestaat uit de volgende vormen: technisch lezen (snel en foutloos kunnen lezen van een tekst), begrijpend lezen (teksten leren begrijpen) en leesbeleving (bevorderen van het leesplezier).

Schrijfonderwijs

We leren de leerlingen niet alleen duidelijk te schrijven,er is binnen het schrijfonderwijs ook veel aandacht voor de verschillende schrijfstijlen.

Rekenonderwijs

Rekenen en wiskunde vinden we belangrijke vakken. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen om de basisvaardigheden er goed in te slijpen. We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Binnen het rekenonderwijs leren leerlingen omgaan met getallen en met verschillende rekenkundige oplossingen. Uitgangspunten bij het rekenen zijn vaak herkenbare praktijksituaties.

Studievaardigheden

Met studievaardigheden wordt leerlingen aangeleerd hoe je teksten, schema’s, tabellen, grafieken en kaarten leest en kunt toepassen. Ook leren de leerlingen informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek te gebruiken.

Wereldoriënterende vakken

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Voor het kind de basisschool bezoekt, wordt de belevingswereld opgebouwd uit allerlei gebeurtenissen. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek en verkeer gaan daar dieper op in. Voor deze vakken gebruiken wij de methode Blink Wereld. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en ontdekken. Met Blink Wereld bieden wij wereldoriëntatie aan op een geïntegreerde en meer vrije manier. De drie losse vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek worden niet apart gegeven, maar komen tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan de les/het thema en daarbij maken ze gebruik van alle informatiebronnen die in de school (digitaal) beschikbaar zijn.

Verkeer

Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het verkeer op een veilige manier kunnen bewegen. Hiervoor beschikken wij over lesmateriaal en organiseren we speciale verkeersprojecten. In alle groepen wordt aandacht besteed aan verkeer en in groep 7 doen de kinderen een praktisch en theoretisch verkeersexamen.

Expressievakken

Wij vinden het belangrijk leerlingen het vertrouwen te geven zich op verschillende manieren uit te kunnen drukken en te leren genieten van kunst en cultuur. Iedere week is er een uur waarbij de leerlingen, soms groepsdoorbroken, aan het werk gaan met een opdracht. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: koken, handvaardigheid, poëzie, dans, drama en tekenen.
Ieder jaar organiseert een groep een optreden of voorstelling waarbij ouders worden uitgenodigd. Daarnaast bezoeken de verschillende groepen regelmatig een theater of museum of krijgen ze een workshop van een van de aanbieders van Cultuurwijzer Apeldoorn.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op De Schakel Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen. Wij vinden het belangrijk om het bewegen bij kinderen te stimuleren. Wij willen leerlingen laten ervaren dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is. Eén keer per week krijgen de leerlingen een uur gymnastiek in de gymzaal en één keer per week gaan de kinderen naar buiten voor een buitengymles. In de gymzaal dragen de leerlingen een korte broek en een T-shirt of een gympakje. Tijdens de gymles buiten dragen de kinderen sportkleding, rekening houdend met het weer. In verband met de veiligheid en de hygiëne vinden we het belangrijk dat de kinderen aparte gymschoenen dragen met een goed profiel.

Catecheselessen

Onderwijs op het gebied van godsdienst vindt binnen onze school plaats op verschillende momenten. Tijdens de catecheselessen leren kinderen over het christendom en andere geestelijke stromingen en jaarlijks wordt voor de leerlingen een aantal vieringen georganiseerd.

Burgerschap en integratie

Bij actief burgerschap gaat het onderwijs ervan uit dat leerlingen opgroeien in een veelzijdige samenleving. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale integratie en is erop gericht leerlingen kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Op verschillende manieren wordt er aandacht besteed aan burgerschap. U kunt hierbij denken aan hoe de staatsinrichting in Nederland is geregeld en wat de rol van de burgers is tijdens de verkiezingen. Ook worden er verschillende religies besproken. We leren de kinderen zich te gedragen met respect voor algemene waarden en normen en respectvol om te gaan met verschillen in opvatting. Ten slotte leren we kinderen respectvol om te gaan met seksualiteit en met (seksuele) diversiteit binnen de samenleving.

Wetenschap en techniek

Onze maatschappij heeft sterk behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die daarmee samenhangen te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Dit komt o.a. terug in onze methode Blink wereldoriëntatie. Ook bezoeken leerlingen van de bovenbouw jaarlijks de technieklessen tijdens de Week van de Techniek, nemen de groepen 6 en 7 deel aan Codeclub Apeldoorn waarbij ze leren coderen en zijn er incidentele excursies die met wetenschap en techniek te maken hebben.

Muntersdonk

Muntersdonk 11 - Gijsbrechtgaarde 110 (2021-2022)
7326 BD - 7329 CA (2021-2022) Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map